ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Aanmelding en inschrijving
  Via het reserveringsformulier, de website, per mail of telefoon kun je voor 14 dagen een vrijblijvende optie nemen op één van onze reizen. Definitieve aanmelding is alleen mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dat ondertekend is door de deelnemer en/of de ouder/begeleider/verzorgende. Het aanmeldingsformulier is telefonisch, via het internet of via de e-mail op te vragen. Wanneer ADIOS Reizen het aanmeldingsformulier ontvangen heeft wordt het door een deskundige bekeken. Aan de hand van de verstrekte informatie beoordeeld ADIOS Reizen of je kunt deelnemen aan de opgegeven reis. Bij vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met je op. Binnen twee weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier en bij goedkeuring van de inschrijving wordt de boekingsbevestiging verstuurd. Vanaf die datum is de boeking definitief. Per boeking brengen wij € 30,- boekingskosten in rekening.

ADIOS Reizen raadt deelnemers dringend aan een goede reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kunnen wij als je in Nederland woont direct bij boeking voor je in orde maken. Heb je geen woonadres in Nederland, dan moet de verzekering door jou zelf worden afgesloten.

Het is van het grootste belang dat de vermelde naam en voornamen op het aanmeldingsformulier overeenkomen met de naam en voornamen in het identiteitsbewijs. Onnauwkeurigheid kan erin resulteren dat wijzigingskosten bij de luchtvaartmaatschappij door belast worden aan de deelnemer(s).

 1. Bijzondere gegevens en uitsluiting
  Voor deelname aan één van onze reizen is het noodzakelijk dat je ADIOS Reizen de informatie geeft die voor de reisorganisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van de reis. Door middel van het aanmeldingsformulier moeten handicaps, begeleidingsvragen, medicijngebruik en eventuele ziektes vermeld worden. Het aanmeldingsformulier dient dan ook volledig naar waarheid te worden ingevuld. Uiteraard gaat ADIOS Reizen vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben.

Adios Reizen behoudt zich het recht om een deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis of aan de activiteit. De reden voor een weigering van een deelnemer kunnen onder meer gelegen zijn in:
A gedragingen van de deelnemer in het kader van een vorige vakantie en/of activiteit die het genot van de overige deelnemers ernstig belemmerd hebben en/of als belemmerd hebben ervaren;
B psychische en/of lichamelijke ziekte of beperking of handicap van een deelnemer die van dien aard zijn dat Adios Reizen deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende vakantie op redelijke gronden niet verantwoord acht;
C wangedrag van een deelnemer die de goede uitvoering van de reis of van de activiteit en het genot van de overige deelnemers en reisleiders ernstig wordt belemmerd;
D grensoverschrijdend gedrag in de (social media) contacten in de aanloop naar de vakantie en/of tijdens de deelnemende vakantie;

Ook wanneer de gezondheidstoestand van de deelnemer drastisch verandert voor aanvang van de reis, dient Adios Reizen hiervan op de hoogte gebracht te worden. In overleg wordt er bekeken of verdere deelname aan de reis mogelijk is.

3. Betaling
a) De aanbetaling voor een reis, als regel ongeveer 20% van de totale reissom, moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan. De premie voor een eventueel afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering wordt bij deze kosten opgeteld.
b) De totale reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de reis in ons bezit te zijn.
c) Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom binnen 7 dagen in één keer voldaan te worden. Indien de betaling van de volledige reissom niet 48 uur voor vertrek bij ons binnen is, is ADIOS Reizen gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing. Bij iedere aanmaning zal € 30,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is automatisch artikel 7 van de algemene voorwaarden van toepassing.

 1. d) Het is niet mogelijk om, in afwachting van een betaling uit het PGB, uitstel van betaling van de reissom te krijgen. Wanneer het PGB geld niet wordt uitgekeerd is dit geen geldige reden om de reis te annuleren.
 2. e) Boek je vóór 1 februari 2024 dan kun je gebruik maken van de actieprijs. Je krijgt van ons korting op de reissom, mits je de volledige reissom in één keer betaald binnen 14 dagen na het ontvangen van de boekingsbevestiging. Ontvangen we de reissom later dan de op de factuur genoemde datum dan ontvangt u een nieuwe factuur, zonder deze actiekorting.
 1. Reisduur
  De reisduur staat vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen zijn gerekend (dit is i.v.m. de eventueel afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering).
 2. Reisdocumenten
  Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de, in de te bezoeken landen, geldende voorschriften, zoals bijvoorbeeld reisdocumenten of vaccinatiebewijzen. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan afmaken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
 3. Reisbescheiden Vliegtickets e.d. worden door de reisleiding of een medewerker van ADIOS Reizen beheerd. Meer informatie hierover wordt vermeld in de aanvullende reisinformatie die vooraf per e-mail of per post wordt toegestuurd.
 4. Annulering  en omboeking door deelnemer
  Annuleren
  Het annuleren van een reis of bijgeboekte diensten (zoals een reis-of annuleringsverzekering) kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail ([email protected]) geschieden, waarbij datum poststempel geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door ADIOS Reizen bevestigd is.

De annuleringskosten voor een reis bedragen:
A  Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek de aanbetaling

B Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;

C Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
D Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
E Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5de dag vóór vertrek: 75% van de reissom;
F Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;
G Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Bovengenoemde kosten zijn exclusief boekingskosten (eenmalig € 28,00). Het tussentijds opzeggen van een bij boeking afgesloten kortlopende verzekering is niet mogelijk.

Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. De vergoeding is exclusief de boekingskosten, afgesloten annuleringsverzekering, assurantiebelasting en poliskosten. De acceptatie van de reden staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Vermeld bij de annulering duidelijk de reden en het IBAN rekeningnummer. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kun je altijd bij ADIOS Reizen opvragen.

Omboeken
Als een deelnemer besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen

Doorgaan van een reis
Voor alle groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. ADIOS Reizen heeft het recht om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. De deelnemer wordt hierover uiterlijk 21 dagen voor vertrek geïnformeerd. De reeds betaalde gelden worden dan volledig door ons terugbetaald. ADIOS Reizen zal, waar mogelijk, met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.

N.B. Een verzekering die bij een andere verzekeringsmaatschappij is afgesloten wordt niet door ons terugbetaald.

9. Indeplaatsstelling
Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie en begeleidingsvraag.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.
c) De bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaats stelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten veroorzaakt door de in de plaats stelling.

10. Wijziging door ADIOS Reizen
ADIOS Reizen heeft het recht om op een wezenlijk punt de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren bij het drukken van de reisgids. Uitsluitend in geval van verhogingen van bijvoorbeeld brandstofkosten door luchtvaartmaatschappijen, heeft ADIOS Reizen het recht deze door te berekenen aan de deelnemer. Luchthavenbelasting is altijd onder voorbehoud, de definitieve kosten zijn afhankelijk van de geldende koersen op de dag van bevestiging van de aangevraagde vliegtickets.

11. Aansprakelijkheid van ADIOS Reizen
ADIOS Reizen is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door ADIOS Reizen zelf of door andere door ADIOS Reizen ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 8, 9, 12 en 13 is vermeld.

12. Aansprakelijkheid van de deelnemer
a) De deelnemer, zijn ouders of begeleiders zijn verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van de organisatie en de reisbegeleiders, wat betreft de zorg en begeleiding die een deelnemer tijdens een vakantie nodig heeft. Wanneer blijkt dat er onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, is de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger aansprakelijk voor de gevolgen.
b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door ADIOS Reizen van (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.
c) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ADIOS Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Daarom is de deelnemers aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen. De maatstaf hiervoor zijn de algemeen geldende normen voor correct gedrag.
d) De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van voldoende medicatie tijdens de reis.

13. Uitsluiting aansprakelijkheid van ADIOS Reizen
a) ADIOS Reizen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien, en voor zover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.
b) ADIOS Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis- en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

14. Klachten
Ondanks al onze pogingen om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

 • Een klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de reisleider te worden ingediend.
 • Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Adios Reizen, Postbus 728, 3500 AS Veenendaal.
 • Adios Reizen zal de klacht zorgvuldig behandelen en binnen 1 maand na ontvangst schriftelijk reageren.
 • Na ontvangst van onze reactie heeft de deelnemer 2 weken de tijd om hierop schriftelijk te reageren.
 • Adios Reizen reageert hierop binnen 2 weken met een definitief besluit.
 • Als we er samen na deze procedure nog niet uitkomen, verwijzen we je naar de Geschillencommissie Reizen.

Bij Adios Reizen houden we een klachtendossier aan waarin klachten geregistreerd worden. Alle binnengekomen klachten worden tenminste 3 jaar bewaard.

Alle informatie op deze website, evenals in de reisgids van ADIOS Reizen, is onder voorbehoud van druk-, typ-, en zetfouten.